Le migliori Scuole e università negli Pa O Don Chai in Thailandia 2021

Università e business school per corsi di laurea in Pa O Don Chai. Trovate tutte le informazioni circa le migliori università in classifica a Pa O Don Chai qui, e contattarli direttamente!...

Università e business school per corsi di laurea in Pa O Don Chai. Trovate tutte le informazioni circa le migliori università in classifica a Pa O Don Chai qui, e contattarli direttamente!

Scuole

วิทยาลัยเชียงราย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ ... Ulteriori informazioni

วิทยาลัยเชียงราย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 Leggi meno